tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
8.
A slut with very big, fake boobs
Look at that F$#@in' Jiggalo over there!
viết bởi Robbie 03 Tháng sáu, 2004