tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
A word to hurt a niggers feelings.
Nigger:Come ova here dumb white ass cracker.

Cracker:Shut up you jigganigga, go to the good will with your welfare checks.
viết bởi Klyvin 29 Tháng tư, 2008
 
2.
A nigga that can dance.
That jigga nigga was bust'n some fly moves.
viết bởi sexybobtaco 06 Tháng một, 2010
 
3.
a nigger or a black person
"what's up jigga nigga?"
viết bởi jigga nigga 21 Tháng năm, 2008