tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
means: Matt (see Matt)

Applies to any especially irritating fuckwit.
Matt you're a jipweed (recursive definition)
viết bởi me 31 Tháng năm, 2004