tìm từ bất kỳ, như là pussy:
 
1.
-a very jizzy chin
As the bitch kept blowing I warned her to back off but she did not listen and was left with jizzchin.
viết bởi ------ 03 Tháng tư, 2003