tìm từ bất kỳ, như là ebola-head:
 
1.
Exactly the same as a nob jockey. Originated on a Scrabble board in a Penzance Youth Hostel.
Gaff is a right job nockey.
viết bởi Stephen Brough 21 Tháng một, 2005

Words related to job nockey

nob jockey