tìm từ bất kỳ, như là swag:
 
1.
an acronym for:
jumping off a building laughing
dude 1: man, i lost my job today

dude 2: jobl
viết bởi amoldypeach 13 Tháng mười, 2008