tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Acronym for: Just On Facebook

JOFB
On msn/texting/etc:

Grita: Hey whats up?
Lora: Ntm, you?
Grita: Not much, jofb.
viết bởi facebooker123456fb 27 Tháng sáu, 2010