tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
when u say something is cool
yo that rewind jersey is jojoko
viết bởi sam deeli 12 Tháng tám, 2004