tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Off-brand, generic. Not as good as the real thing.
Those are some jolap shoes your mom got you from Sears.
viết bởi greensborogirl 02 Tháng hai, 2010