tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Thug, criminal, vandal.
That thug Jolopero en español came over just to create havoc; he was mean and destructive.
viết bởi Varelasuarez 18 Tháng hai, 2008

Words related to jolopero en español

bad dude criminal nasty. thug vandal