tìm từ bất kỳ, như là smh:

jones-esque chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?