tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A really super cool word used by all my loser friends.
Stevo's ass is so jorxwy.
viết bởi chalky 07 Tháng tám, 2004