tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
A person who lives on or lived on Jovania(Jupiter).
I'm American and live in America.
I'm Jovanian and live on Jovania.
viết bởi Angel Leeca 05 Tháng tám, 2005

Words related to jovanian

jupitarian jupiterian