tìm từ bất kỳ, như là cunt:

jumping off a building chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?