tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
ultra junk; as in being cool or dissapointing.
Oh junkoid!; i forgot to take my medicine!
viết bởi llllaura 03 Tháng năm, 2005