tìm từ bất kỳ, như là thot:

jurassic park 2 chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?