tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
to fix or build something so that it only lasts for a short time
His boss was mad because someone jury rigged the siren.
viết bởi Light Joker 17 Tháng tám, 2005
60 26
 
2.
See jerry rig
viết bởi Damn Proud to be an American 22 Tháng ba, 2003
18 39