tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
to fix or build something so that it only lasts for a short time
His boss was mad because someone jury rigged the siren.
viết bởi Light Joker 17 Tháng tám, 2005