tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
short form (used mostly in Brooklyn) for "just ruined"
The girl jushrooned my whole night.
viết bởi BattleStar Galactison 25 Tháng năm, 2011