tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
the act of just bein gay.
I really just wish Clay Aiken would stop just bein gay.
viết bởi Sam Fox Olive B and Britt M 11 Tháng tám, 2008