tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

kaana chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?