tìm từ bất kỳ, như là basic bitch:
 
1.
To explode/spontaneously combust.
"I was walking when I heard kaboomgo!" "I hope they're ok!"
viết bởi Lol5001 18 Tháng sáu, 2014