tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
north or south carolina
New York, North Kackalacka, and Compton...
viết bởi ultrablack 06 Tháng mười, 2006