tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
A man who gets bare bitches
Boy 1: Yo do you know Kambo

Boy 2: Yeah he gets bare bitches
viết bởi KamboAdvocates 05 Tháng hai, 2014

Words related to kambo

bare bitch mack player yyz