tìm từ bất kỳ, như là yeet:

kamehame-glass chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?