tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
a term to call an Aussie when you are mad at them.
**some Aussie guy is making fun of you**

you: shut up you kangaroo fucker
viết bởi TheHeffNerr 09 Tháng hai, 2006
 
2.
derogatory term for people of australian descent
that kangaroo fucker is one funny bastard!
viết bởi Lord Wilk 20 Tháng năm, 2008