tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Something only the almighty Karmic Dragon may possess. It comes with the power of eyesight.
"His Karmicness is astonishing"
viết bởi Karmic Dragon 27 Tháng hai, 2004
 
2.
The art of being like karmic dragon, in the same way as being "closer to jah"
Karmic take rude-boy to zion!
viết bởi Gumba Gumba 27 Tháng hai, 2004