tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
1.hindu god of war and power
2.indian guy, usually very arrogant and egoistic
3.a very smart guy
kartikye is the big brother of ganesh
viết bởi blowme007 14 Tháng mười một, 2011