tìm từ bất kỳ, như là guncle:

kayak addict chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?