tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
Japanese term for a girl who wears WAY too much make-up
Person 1: Did you see those orange girls outside that dance club?
Person 2: Oh yeah, what kebas.
viết bởi phughes 21 Tháng tám, 2010
 
2.
a big, tall, angry, black man with a SERIOUS frizz problem
omg that guy is so keba! u'd spot him anywhere.
viết bởi beckah 15 Tháng chín, 2007