tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:

keeping a secret chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?