tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
Keybodasm (kē-bō-dăs-ŭm)

v. The act of actively smashing one's head onto one's keyboard.

n. The event of having one's head smashed onto a keyboard.
I had a minor keybodasm.
viết bởi TheKeybodasm 03 Tháng mười một, 2013