tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
to eject or dismiss someone
Don't kick out the girls just yet.
viết bởi The Return of Light Joker 09 Tháng mười, 2008
 
2.
meaning 'fuck off' / 'piss off' / 'go away' etc
kick out blud
viết bởi zerodegreeburn 28 Tháng mười, 2003