tìm từ bất kỳ, như là bae:

kick-butt chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?