tìm từ bất kỳ, như là plopping:

killin' my oyster chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?