tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

killing 3 cats in one day chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?