Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là basic:

killing one's oyster chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?