tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
Noun.,a rubber chicken with big balls
fred: "yo you goin chickn fightn this weekend?"
joe:" yeah with my kitda"
viết bởi lola smith 25 Tháng tư, 2007