tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Someone who is a bit gay. someone who is linp. a ponce. a KITE FLYER
Lee: HEY SHAUN, YOUR SUCH A KITE FLYER
viết bởi ShaunDJ 26 Tháng bảy, 2005