Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là 420:

kito lucky chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?