tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
Subaru loving mofo
Man, he looks like a kitrix
did you see that kids! a real life kitrix!
viết bởi Kow_Patt 09 Tháng tám, 2003