tìm từ bất kỳ, như là smh:

kl;ajsdkd chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?