tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Thief or abuser in greek.
Klaziades BRING THEM BACK!
viết bởi Klaniares 21 Tháng sáu, 2011