tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
A man who is Whining alot.
Hey man! Don't be such a Kleberg!
viết bởi avesy kelee 09 Tháng năm, 2005