tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
brb i need to have a kleenex moment

1- where's he gone?
2- i think he's gone to have a kleenex moment.
viết bởi pixie101 05 Tháng tư, 2010