tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
8.
When the dick gets stuck in the dynamic pussy lips.
Damn bitch, my shit is kludged!
viết bởi th 08 Tháng mười hai, 2004