tìm từ bất kỳ, như là fob dot:

kneecap - really your crunklespotcappage - chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?