tìm từ bất kỳ, như là bangarang:

knock me a noose chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?