tìm từ bất kỳ, như là smh:

knock you out cold chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?