tìm từ bất kỳ, như là smh:

knocked up fuck buddy chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?